Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů skupiny LitFin

naposledy aktualizováno 20. května 2022

Tyto zásady o ochraně osobních údajů stanoví činnosti zpracování osobních údajů prováděné skupinou LitFin. 

Skupinou LitFin se rozumí společnost LitFin Capital a.s., se sídlem Hybernská 7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 084 38 412, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24636, a všechny společnosti ovládané společností LitFin Capital a. s. Pro účely této definice se pojmem „ovládaná“ rozumí a) vlastnictví, b) nadpoloviční většina hlasovacích práv ve společnosti, c) možnost hlasovat nadpoloviční většinou hlasovacích práv, d) nadpoloviční majetkový podíl ve společnosti.

Zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje a Vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našich zásad nebo našich postupů v souvislosti s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese info@litfin.cz.

Přečtěte si, prosím, pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste mohli udělat informované rozhodnutí o sdílení Vašich osobních údajů s námi.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”), je každá ze společností patřící do skupiny LitFin (dále jen: „LitFin“).
 1. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Hybernská 7a, Nové Město, 110 00 Praha 1

email: info@litfin.cz

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty subjektem údajů, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.
 2. Správce zpracovává zejm. identifikační a kontaktní údaje, a to zejména v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bankovní spojení, kontaktní údaje, další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce dále zpracovává osobní údaje ze zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 GDPR, a to vždy s výslovným souhlasem subjektu údajů.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. LitFin zpracovává osobní údaje na základě následujících zákonných důvodů:
  1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
  2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  4. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů);
  5. z důvodu souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v případě SR: § 62 (2) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení) v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy se správcem.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 1. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při jednání o uzavření smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné uzavření smluvního vztahu se správcem (jméno a adresa, kontakt, datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 2. pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce vztahuje (např. vedení účetnictví, plnění daňových povinností apod.);
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;
 4. určení, výkon nebo uplatnění právních nároků.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu);
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů využíváme i služby prověřených a smluvně zavázaných externích obchodních partnerů. Jde o tzv. příjemce a zpracovatele, kteří pro LitFin vyvíjejí a udržují systémy funkční a bezpečné, dodávají potřebná softwarová řešení anebo poskytují jiné služby nebo produkty, které jsou potřebné pro část zpracovaní osobních údajů na výše uvedené účely.
 1. Kromě toho jsou osobní údaje poskytované i:
  1. soudům, jiným orgánům veřejné správy a jiným orgánům státu, je-li to potřebné pro uplatnění práv správce vůči subjektu údajů anebo za účelem splnění zákonné povinnosti správce;
  2. organům činným v trestním řízení, je-li to potřebné na uplatnění práv správce vůči Vám anebo za účelem splnění zákonné povinnosti správce;
  3. třetím osobám, které budou na základě pověření správce konat v našem jménu při poskytovaní služeb anebo při výkone jiné činnosti související s poskytováním služeb;
  4. třetím osobám, které se budou podílet na sjednávání příležitostí k uzavření smlouvy se správcem;
  5. třetím osobám, které budou zajišťovat marketingové služby; a
  6. novým vlastníkům naší společnosti a právním poradcům při prodeji naší společnosti anebo jiné obdobné transakci.
 1. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb nebo cloudových služeb či osoby podílející se na sjednávání příležitostí k uzavření smlouvy se správcem, podílející se na zajištění provozu služeb a zajišťující marketingové služby.
 1. V tomto případě správce přijme přiměřené záruky na ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR (zejména v případě zpracování pro účely přímého marketingu);
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 6. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále má subjekt osobních údajů právo podat stížnost u příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Dobrovolnost poskytování osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí potřebných osobních údajů je neslučitelné se založením příslušného právního vztahu a plněním práv a povinností z něho vyplývajících.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a listin, které osobní údaje obsahují.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Cookies

 1. Webové stránky LitFinu používají soubory cookies.
 2. Soubory cookies lze odmítnout kliknutím na tlačítko „Decline“, které se zobrazí v pravém dolním rohu prohlížeče po otevření webových stránek LitFinu.
 3. Tyto webové stránky využívají pouze funkční a analytické soubory cookies. Funkční soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek. LitFin dále používá analytické soubory cookie (Google Analytics), které měří kvalitu a funkčnost webových stránek. Tyto analytické soubory cookie nezpracovávají žádné osobní údaje, pouze statistické informace. Tyto webové stránky nepoužívají žádné reklamní nebo sledovací soubory cookies.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře nebo podpisem smlouvy. Zaškrtnutím souhlasu nebo podpisem smlouvy potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně subjektům osobních údajů zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou správci poskytl/a.